SmartDriving

En hållbar värld, en mil i taget

Alltfler företag och organisationer arbetar aktivt med hållbarhet och många med fokus på CSR. Genom att arbeta med verksamhetens påverkan ur miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter uppnår man en optimerad och minskad förbrukning av resurserna vilket också resulterar i ökad lönsamhet.

 

Ett miljömässigt ansvar innebär att utnyttja resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Produkterna är säkra och transporteras till kunden på ett miljövänligt och klimatkompenserat sätt. Om verksamheten gör en livscykelanalys på produkterna får man en helhetsbild över den totala miljöpåverkan från råvaruutvinning och produktion till avfallshantering och återvinning.

 

Ett bra sätt att minska sina utsläpp av koldioxid och andra gaser är att utbilda medarbetarna i sparsam och säker körning, såväl för resor till arbetsplatsen som för dem som reser i tjänsten eller transporterar varor.

Det tjänar vi på - även kommande generationer!

Några andra exempel kan vara samåkning, nyttja kollektivtrafik och att vid nyanskaffning av tjänstefordon välja miljöbilar som drivs på förnyelsebara bränslen.

Ekonomiskt ansvarstagande består i ett etiskt ansvarstagande utan att ge avkall på lönsamhet och avkastning. Det etiska ansvaret omfattar verksamhetens värderingar, uppförandekod, affärsetik, vilka krav som ställs på underleverantörer och ansvar för de produkter eller tjänster som man tillhandahåller.

En del i det ekonomiska ansvarstagandet kan vara att göra en hållbarhetsredovisning, antingen fristående eller som del av den ordinarie årsredovisningen.

Ekonomiska effektiviseringar bör planeras i samspel med minskad miljöpåverkan, s.k. eco-efficiency. Många verksamheter som arbetar med investeringar gör dessa i verksamheter med aktivt CSR-arbete, s.k. Social Responsible Investments.

 

Det sociala ansvarstagandet innebär att upprätthålla goda arbetsförhållanden, nöjda medarbetare och en mångfald bland medarbetarna sett till kön, ålder, etnicitet, religion, sexualitet, funktionsnedsättning och andra värdegrunder. Ingen grupp får diskrimineras eller hamna i utanförskap

 

Samhällsengagemanget kan omfatta volontärjobb på arbetstid, katastrofhjälp, donationer och samarbete med frivilligorganisationer, att lyfta fram utsatta grupper samt gemensamma aktiviteter.

Alltfler företag, kommuner, landsting, myndigheter och organisationer ser att CSR-frågorna är viktiga och går från att vara en samvetsfråga eller PR-strategi till att bli en central del av verksamheten. Med ett aktivt CSR-arbete bygger man upp sitt varumärke, får positiva värden kopplade till sig och även ökad lönsamhet.

Hållbarhet med SmartDriving

Utbildning med SmartDriving innebär bland annat:

  • Bättre konkurrenskraft
  • Bättre körekonomi
  • Mindre miljöpåverkan
  • Kostnadseffektivitet
  • Minskade reparationskostnader
  • Minskat däckslitage
  • Säkrare transporter
  • Nöjdare förare
 

Hållbarhet - globala målen

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universiell agenda för hållbar utveckling som innehåller 17 globala mål (med delmål) som ska uppnås till år 2030.

I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Alla 17 globala målen är lika viktiga. De mål som SmartDriving fokuserar på och ska efterfölja omfattas av mål nr 3, 5, 10, 11, 12 och 13.

Du kan även besöka hemsidan för att läsa mer om de globala målen.